Cherokeernes bøn om retfærdighed, 1813 (uddrag)

Til borgerne i De forenede Stater især til de gode folk, der bor i staterne Tennessee, North Carolina, South Carolina, Georgia og i Mississippi-territoriet.

 

Naboer, venner og brødre. I kraft af nybyggeriets hastige fremvækst i den vestlige del af De forenede Stater er vort land nu næsten helt omringet af vore hvide brødre. Vor forbindelse med jer tager til i samme takt som jeres og vor befolkning. Det er i alles interesse, at forståelse og godt naboskab bliver bevaret mellem os. Når imidlertid den gode forståelse mellem os har mangler p.g.a. misforståelser eller enkeltpersoners dårlige opførsel både hos os og hos jer så bringer det både jer og os bekymringer og ubehag, da vi jo ikke kan kontrollere menneskenes lidenskaber. Som det har været hidtil skal det imidlertid være fremover, og derfor vil vi bestandig sørge for så vidt det er os muligt at fjerne årsagerne til klager og at yde erstatning for uretfærdigheder, og vi er sikre på, at I gode mennesker vil gøre det samme. De omstændigheder, De forenede Stater nu lever under i ærefuld kamp for deres sande rettigheder mod en hovmodig og mægtig fjende har gjort borgerne vagtsomme, nogle endda overdrevent vagtsomme. Vor lokale situation og nære forbindelse med vore hvide brødre har nødvendigvis medført, at konflikten også er af interesse for os. Vore interesser er de samme som jeres og kan ikke adskilles fra dem.

 
I en forgangen tid lå vi naturnødvendigt under for jeres fjenders indflydelse. Vi udgød vort blod for deres sag. Til slut blev de ved jeres våben tvunget til at overlade os til os selv. De traf ingen bestemmelse for at garantere vor sikkerhed. Da disse nødens år var overstået opdagede vi, at vi var i en ædelmodig nations magt, tidligere tiders handlinger ansås for glemte. Vore grænser blev fastlagt traktatmæssigt, og der blev truffet storsindede forholdsregler m.h.t. vor fremtidige sikkerhed og udvikling. I så henseende stillede vi os under De forenede Staters beskyttelse. Under disse forhold voksede vor nation sig rig, vort folketal gik i vejret. Kendskab til og udøvelse af landbrug og visse andre nyttige erhverv har udviklet sig med tiden. Vort kvæg og vore andre dyr fylder skovene, medens de vilde dyr er forsvundet. Vore spindehjul og væve.... sætter os i stand til at forsyne os selv med stort set ordentligt lavet tøj, fremstillet af selvdyrkede produkter. I tilgift hertil har mange af vore unge lært at skrive, læse og regne, så at selv den mest vantro kan se, at vore åndsevner ikke fra naturens side er jeres underlegne og vi ser frem til den tid, hvor man kan sige, at denne kunstner, denne matematiker, denne astronom er en cherokeer. For imidlertid at nå hertil må der herske fredelige tilstande. Selvfølgelig kan der være enkeltpersoner på begge sider, hvis uvidenhed og forstokkethed til tider kan skabe vanskeligheder for os. Det har vi allerede set eksempler på p.g.a. uforsigtighed fra nogle cherokeers side, og i aviserne er der fremkommet forfalskede fremstillinger der er blevet udformet så smart, at folk har troet på dem, og som derfor har haft en tendens til at afstedkomme voldshandlinger. Begivenhederne for nylig ved Battle Creek kostede to af vore borgere livet. Det siges, at den forudgående dårlige opførsel, der blev udvist af nogle af vore folk, førte til disse mord. Der hentydes her til den grusomme behandling af John Tally, en borger fra Franklin county. Dette skal vi undersøge nærmere. Der skal blive ydet retfærdighed så vidt det er muligt, og vi beklager oprigtigt, hvis nogen. fra vort folk har opført sig i den grad i strid med, hvad vi smigrer os med er vor nationalkarakter. Og på dette sted beder vi om lov til at spørge jer, om vi ikke er venlige mod fremmede, om vi lader en hvid mand forlade vore huse sulten. Vi tror oprigtigt, at gæstfrihed er et træk i vor karakter. Dette træk har vi arvet fra vore forfædre, og vi vil ikke ødelægge det. Vi afskyr lige så meget som i behandlingen af John Tally, men straffen over os står ikke i rimeligt forhold til den begåede forbrydelse. Vi pønser ikke på hævn, vi henviser til traktaterne og til lovene om oprejsning. Hvis der ikke derved kan ydes oprejsning, kan vi kun beklage det, da vi ved, at selv den bedste institution ikke altid kan få fat i den virkelig skyldige. De mange tilfælde af indtrængen på vort territorium er alvorlige klagepunkter. Det drejer sig om overlagte og svigagtige handlinger, som ikke er affødt af pludselige indskydelser. De er udtænkt i fred og ro, og for at gøre disse lovovertrædelser værre, har hver indtrængende person sin riffel og hele sit krigerudstyr med. Hvorfor? For at beskytte sine rettigheder? Nej, for med magt at sætte sig i besiddelse af jord, for at holde den retmæssige ejermand borte fra den jord, der har været i slægtens eje i umindelige tider.

 
Brødre, vi forstår, at det ikke er muligt for jer som for os til enhver tid at dæmme op for tøjlesløs adfærd, men når vi finder kendsgerningerne helt klart belyst, er vi villige til at yde den skadeserstatning til den skaderamte, som sagen kræver, og vi tror også, at I ser sådan på det. En Tennessee-borger er for nylig blevet groft mishandlet i vort land af en hvid mand, der kan stilles til regnskab under vore love. Den hvide mand er flygtet bort fra vort land, vi har meget omhyggeligt undersøgt sagen og har besluttet at yde en mindre pengegave til den skadelidte ikke som fuld erstatning for hans lidelser, for det kan ikke gøres med penge men som udtryk for vor beklagelse af, hvad der er sket i vort land. Vi håber, at denne gave vil blive modtaget i den samme forsoningens ånd, som vi giver den, da den fra vor side er ment som et fredstilbud. Vi ønsker nemlig, at man skal tro på, at vi afskyr onde menneskers dårlige opførsel, især når gæstfrihedens love krænkes. Siden oprettelsen af vor forbindelse med De forenede Stater har vi lært at ophøre med barbariske hævnakter, især ikke at straffe den uskyldige, når man ikke kan få fat på den skyldige, men vi ved, at der er dårlige mennesker i selv de bedste stater. Nogle skrupelløse mænd har dræbt to fra vort folk p.g.a. påståede forbrydelser det drejede sig ikke om mord, men ifølge deres eget udsagn om stjålen ejendom. De tog den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt i egne hænder, og resultatet blev, som man kunne vente det. Brødre, vi nævner ikke dette i en hadets ånd for at fremsætte modbeskyldninger, for vi respekterer og agter virkelig flertallet af borgerne, og vi beundrer den måde, jeres regering er indrettet på. Vi siger bare, at selv de klogeste forholdsregler og institutioner ikke altid kan tøjle menneskelige lidenskaber. Brødre, vi finder, at I på ærefuld vis kæmper for jeres sande rettigheder mod en nation, der glemmer retten, fordi den er magtfuld. Når helheden udsættes for en rystelse, mærker også dens dele det, og skønt vi ikke har den ære at være med i jeres kamp, ønsker vi for jer, at I må komme gennem kampen med den medgang, som en god sag giver jer ret til tillidsfuldt at regne med, og vi beder om lov til at betegne os selv som jeres venner og brødre. 

 

På den cherokeiske nations vegne,
TO-CHA LEE,X øverste høvding
CHU LI-OA,X høvding

 
(USA's udsending blandt cherokeerne videresendte i marts 1813 ovenstående til udgiverne af tidsskriftet The National Intelligencer med en anmodning om optagelse).