Amerikas konfødererede staters forfatning, 11. marts 1861

Artikel I. Den lovgivende myndighed

Afsnit 8. Beføjelser overdraget til Kongressen

Kongressen skal have myndighed til: at pålægge og opkræve skatter, afgifter, importtold, afgifter og forbrugsafgifter for dermed at betale nødvendig gæld og sørge for deres fælles forsvar og videreføre De konfødererede Staters regering; men der skal ikke ydes nogen præmier af finansministeriet; der skal heller ikke pålægges import fra fremmede lande nogen afgift eller skat for at fremme nogen industri; og alle afgifter, importtold og forbrugsafgifter skal være de samme i alle de konfødererede stater;

at give regler for handelen med fremmede folk, mellem staterne og med indianerstammerne; men hverken denne eller nogen anden sætning i forfatningen skal kunne fortolkes, således at den giver Kongressen myndighed til at bevilge penge til nogen indre forbedring, som har til hensigt at lette handelen, undtagen for at tilvejebringe fyr, sømærker og afmærkning og anden hjælp for søfarten på kysterne, at forbedre havnene og fjerne forhindringer for flodtransporten. I det omfang det er nødvendigt at afholde sådanne udgifter, skal de altid lægges på den søfart, som får lettelser derved....
at oprette postkontorer og postruter; men postministeriets udgifter skal efter 1. marts 1863 afholdes af dets egne indtægter

 

Afsnit 9
Importen af negre af den afrikanske race fra noget fremmed land, bortset fra Amerikas forenede Staters stater eller territorier med importen af negre af den afrikanske race fra noget fremmed land, bortset fra Amerikas forenede Staters stater eller territorier med slavehold, forbydes herved. Det påbydes Kongressen at vedtage sådanne love, der effektivt kan forhindre noget sådant.
Kongressen skal have myndighed til også at forbyde indførsel af slaver fra enhver stat eller territorium, som ikke er medlem af eller tilhører denne Konføderation.
Ingen love med tilbagevirkende kraft eller lov, som fornægter eller krænker retten til ejendom i form af slaver, skal vedtages ....
Ingen skat eller afgift må lægges på varer, der udføres fra nogen stat, undtagen med 2/3 flertal i begge kamre....

 

Artikel IV. Staterne og det føderale styre


Afsnit 2. Borgernes rettigheder og pligter
...
Enhver stats borger skal i de forskellige stater være berettiget til de samme rettigheder og friheder, som tilkommer disses borgere, og skal med deres slaver og anden ejendom have ret til gennemrejse og ophold i enhver af denne Konføderations stater; og ejendomsretten i form af de omtalte slaver skal ikke derved kunne antastes.
Ingen slave eller anden person, der er forpligtet til tjeneste eller arbejde i nogen af de konføderede stater eller territorier i henhold til disses love, og som undviger til en anden stat eller ulovligt overføres til en anden stat, må som følge af nogen i denne stat gældende lov eller bestemmelser fritages for sådan tjeneste eller arbejde, men skal udleveres på begæring af den, hvem sådan en slave tilhører, eller hvem sådan tjeneste eller arbejde skyldes. ....