Anti-slavebevægelsens Frihedsbrev

(Udformet da The American Anti-Slavery Society blev dannet i Philadelphia 4. december 1833. Til stede ved dannelsen var 62 delegerede fra 11 stater. Udformningen af dette frihedsbrev blev overladt en mindre komite, hvis hovedmand var Garrison.)

 

Vi tror og fastholder, at der i princippet ingen forskel er mellem den afrikanske slavehandel og det amerikanske slaveri;
at enhver amerikansk borger, som holder et menneskeligt væsen i ufrivillig trældom som sin ejendom, ifølge den hellige skrift er en MENNESKESTJÆLER;
at slaverne straks bør frigives og sættes under lovens beskyttelse;
at hvis de havde levet fra Faraos tid og indtil nutiden og konstant havde været slaver, så kunne deres ret til at være frie dog aldrig være blevet taget fra dem, og deres krav derom ville konstant være blevet rejst;
at alle de love, som nu er i kraft, og tillader slaveri, skal fuldstændig ophæves; de er nemlig en dristig tilegnelse af den guddommelig ret til at bestemme, et frækt brud på naturens love, en total tilintetgørelse af samfundspagten, en total ophævelse af menneskeslægtens indbyrdes relationer og gensidige forpligtelser og en overmodig overtrædelse af alle hellige bud og derfor bør disse love straks ophæves.
Endvidere tror og fastholder vi, at alle de farvede, som besidder de samme kvalifikationer, som kræves af andre, fremover skal have lov til at nyde de samme privilegier og de samme rettigheder som andre; og at vejen til forfremmelse, rigdom og indsigt skal åbnes lige så vidt for dem som for personer med en hvid hudfarve.

 
Vi hævder, at der ikke skal gives nogen erstatning til plantageejere, som frigiver deres slaver fordi det ville være det samme som at opgive det fundamentale princip, at intet menneske kan eje et andet;
fordi SLAVERI ER EN FORBRYDELSE, OG DERFOR ER DET IKKE EN TING, DER KAN SÆLGES;
fordi slaveejerne ikke er de rette ejere af det, de gør krav på; at frigive slaver er ikke ensbetydende med at berøve dem deres ejendom, men at give den tilbage til de rette ejere; der gøres ikke uret mod herren, men ret imod slaven ved at give ham tilbage til sig selv;
fordi en øjeblikkelig og almindelig frigivelse kun vil ødelægge ejendom af navn, ikke af gavn: der vil ikke blive amputeret lemmer eller brækket knogler på slaverne, men de vil tværtimod få indgydt drivkraft, hvilket vil gøre dem dobbelt værdifulde for deres ejere som frie arbejdere; og
fordi hvis der overhovedet skulle gives nogen erstatning, skulle den gives til den forurettede og skyldfri slave, og ikke til dem, der har plyndret og mishandlet ham. 

 
Vi anser enhver plan om udvandring for illusorisk, grusom og farlig, som direkte eller indirekte foregiver at hjælpe med til frigivelse af slaverne, eller som en erstatning for den øjeblikkelige og totale ophævelse.
Vi anerkender helt og aldeles hver stats suverænitet med hensyn til lovgivning om slaveri, som tolereres inden for statens grænser; vi indrømmer, at Kongressen ifølge den nuværende forfatning ikke har ret til at blande sig i nogen slavestats forhold med hensyn til denne betydningsfulde sag.

 
Men vi hævder, at Kongressen har ret til og er forpligtet til at standse slavehandelen mellem enkeltstaterne og til at ophæve slaveriet i de territorier, som forfatningen har anbragt under dens jurisdiktion.
Vi hævder også, at der hviler store forpligtelser i dag på de mennesker, som bor i de frie stater, til at fjerne slaveriet gennem moralsk og politisk handling, således som det er foreskrevet i USA's forfatning. I dag er de forpligtet til at anvende deres store styrke til at fæstne de tyranniske lænker omkring millioner af lemmer i de sydlige stater; de kan kaldes til hjælp når som helst til at undertrykke slaveoprør; de har givet slaveejeren ret til at stemme for 3/5 af deres slaver, fordi de er deres ejendom, og således tillader de slaveejeren at fortsætte sin undertrykkelse; de understøtter en stående hær i Syden til beskyttelse af slavesamfundet; og de pågriber slaver, som er flygtet ind på deres områder, og sender dem tilbage til tortur hos en rasende herre eller opsynsmand. Denne forbindelse med slaveriet er kriminel og fuld af fare: DEN MÅ BRYDES AF!
Disse er vore synspunkter og principper disse vore planer og hensigter. I fuld tillid til Guds evigt-herskende retfærdighed anbringer vi os selv på Uafhængighedserklæringen og den guddommelige åbenbarings sandhed som var det på en EVIGTVARENDE KLIPPE.

 
Vi vil om muligt organisere Anti-Slavery Societies i hver by, landsby og i hver storby i vort land.
Vi vil sende agenter ud, som skal protestere, advare, bede og irettesætte.
Vi vil tage prædikestolen og pressen i brug til fordel for den lidende og stumme.
Vi vil stræbe efter at rense alle kirker for deltagelse i slaveriets synd.
Vi vil opmuntre frie mænds arbejde i stedet for slavearbejde ved at give deres produktion præferencer, og
Vi vil ikke spare nogen anstrengelser eller midler på en hurtig omvendelse af hele nationen.
Vor tillid til sejr hviler ene på Gud. Selv kan vi blive overvundet, men vore principper aldrig. SANDHED, RETFÆRDIGHED, FORNUFT, HUMANISME må og skal triumfere med ære....

 
Kilde: L. Fishel og B. Quarles: The Negro American, 1967, s. 174-76.