Senator Rufus King, New York, kommenterer Tallmadges ændringsforslag

Forfatningen erklærer, at "Kongressen skal have beføjelse til at råde over og vedtage alle nødvendige regler og bestemmelser om det landområde eller anden ejendom, der tilhører De forenede Stater". (artikel IV, 3b) .... Magten til at vedtage alle nødvendige regler omfatter også magten til at fastslå hvilke regler, der er nødvendige og hvis en regel, der forbyder slaveri i hvilket som helst af USA's territorier.... skulle blive anset for nødvendig, så har kongressen magt til at vedtage dette og til endvidere at gennemføre alle love, der er nødvendige for at bringe denne magt til udøvelse .... Spørgsmålet om slaveri var blevet afgjort og ordnet i de tretten gamle stater før vedtagelsen af forfatningen, som ikke giver kongressen nogen magt til at blande sig i eller ændre, hvad der tidligere var fastlagt; det står derfor slavestaterne frit for at fortsætte med slaveri eller afskaffe det. Siden 1808 har kongressen haft magt til at forbyde, og har forbudt, al videre import af slaver til nogen af de tretten gamle stater, og kongressen har ifølge forfatningen hele tiden haft magt til at forbyde en sådan flytning eller import til nye stater eller territorier under De forenede Stater. Forfatningen indeholder ingen udtrykkelige bestemmelser vedrørende slaveri i nye stater, der måtte blive optaget i unionen. Alle regler vedrørende dette emne hører under den magt, hvis samtykke er nødvendigt for dannelsen og optagelsen af en sådan stat. Kongressen kan derfor gøre det til en betingelse for optagelsen af en ny stat, at slaveri for al fremtid skal være forbudt inden for dennes grænser....

 
Hvis Kongressen således har magt til at udelukke slaveri fra Missouri, står det dog stadig tilbage at vise, at den bør gøre det... Ulykkeligvis eksisterer slaveri inden for USA's grænser. Oplyste mennesker i de stater, hvor det er tilladt, og overalt udenfor disse beklager dets eksistens midt iblandt os og leder efter midler til at begrænse og mildne det....

 
Hvis slaveri skulle blive tilladt i Missouri, hvilket håb, dette territoriums klima, jordbund og andre forhold taget i betragtning, kan man så nære om, at det nogensinde vil blive forbudt i nogen af de nye stater, som vil blive dannet i det umådelige område vest for Mississippi? Vil.... indførelsen af slaveri og oprettelsen af nye stater i hele dette område mindske faren for indre oprør eller aggression udefra? Vil denne måde at varetage det store hverv på, det er at optage nye stater i unionen .... øge vore følelser for og tillid til hinanden, og .... give den lighed i fordele og byrder, som vor styrke og enhed i sandhed hviler på....

 
Der er grænser, hvor vor forbundsmagt må standse; ingen har været af den mening, at den kunne udvides i det uendelige .... Men hvis slaveri vinder overhånd og breder sig i stedet for frihed .... kan da noget tænkende menneske undgå at indse nødvendigheden af at give forbundsmagten større magt, som vil sætte den i stand til at yde den beskyttelse, der forlanges af den en magt, som det vil blive vanskeligt at kontrollere, og som kan vise sig at blive skæbnesvanger for enkeltstaternes rettigheder....

 

Kilde: Rufus King: The Substance of Two Speeches on the Missouri Bill. Niles Weekly Register, 4. dec. 1819.