En forordning om styret af De forenede Staters territorium nordvest for Ohio-floden 13. juli 1787 (i uddrag):

(USA's Kongres udnævner en guvernør og 3 dommere, som skal styre området midlertidigt. Guvernøren får øverste myndighed over territoriets milits og ansvar for udøvelsen af de
foreløbige love, som han og dommerne vedtager i fællesskab).

Så snart der er 5000 frie mandlige og voksne indbyggere i området, og de godtgør dette overfor Guvernøren.... får de ret til at vælge repræsentanter fra deres distrikter eller byer til en almindelig forsamling....
(valgbare er mænd, der allerede har borgerret i en af unionens stater eller har boet i området i mindst tre år, og som ejer mindst 200 acres 1 acre = 4.047 m2 = 0.8 td. land. jord).

 

Den almindelige forsamling eller den lovgivende forsamling skal bestå af guvernøren,
et lovgivende råd og et repræsentanternes hus. Det lovgivende råd skal bestå af fem medlemmer....Det lovgivende råd, guvernøren og repræsentanternes hus skal have myndighed til
at vedtage love vedrørende spørgsmål til gavn for distriktets styre....
Så snart en lovgivende forsamling er dannet i et område, skal det .... vælge en udsending til Kongressen, som skal have sæde i Kongressen med taleret .... men uden stemmeret...
Kongressen forordner og erklærer herved, at de følgende artikler skal betragtes som artikler i en overenskomst mellem de oprindelige stater og folket og staterne i det nævnte territorium, en overenskomst som aldrig skal kunne ændres uden efter fælles aftale:

artikel 1. (sikrer religionsfrihed).

artikel 2 .... Ingen skal berøves sin frihed eller ejendom uden efter dom af hans ligemænd eller landets lov....

artikel 3. Religion, god moral og kundskaber, som er nødvendige for et godt styre og menneskenes lykke, skal altid opmuntres. Den største velvilje skal altid iagttages over for indianerne; deres jord og ejendom skal aldrig tages fra dem uden deres samtykke; deres ejendom, rettigheder og frihed skal aldrig angribes eller forstyrres undtagen i retfærdige og lovlige krige, der er godkendt af Kongressen; men der skal fra tid til anden gives retfærdige og menneskelige love for at forhindre, at der begås uret mod indianerne og for at bevare freden og et venskabeligt forhold til dem.artikel 5. I det omtalte territorium skal der dannes Ikke mindre end tre og ikke mere
end fem stater .... (mulige grænser opregnes).

 

Og når som helst en af disse stater måtte have 60.000 frie indbyggere, så skal deres udsendinge have adgang til De forenede Staters Kongres, i enhver henseende på lige fod med de oprindelige stater, og de skal have frihed til at udarbejde permanente forfatninger og oprette en regering - forudsat at forfatningen og styret er republikansk og i overensstemmelse med principperne i disse artikler. ...
artikel 6. I det omtalte territorium skal der aldrig være hverken slaveri eller ufrivillig trældom undtagen under afstraffelsen af forbrydelser, for hvilke vedkommende er retmæssig dømt - altid forudsat,' at når nogen person, af hvem der i en af de oprindelige stater på lovlig vis kræves arbejde eller tjeneste, undslipper ind i territoriet, så skal flygtningen på lovlig vis kunne kræves tilbage og skal overføres til den person, der på førnævnte måde gør krav på hans eller hendes arbejde eller tjeneste....